Ana Sayfa    Resimli Msn Ekle    Msn Listesi    Sohbet / Chat    eBuddy Oturum Aç    Skype Msn adresleri    Arkadaşını Davet Et    Haberler    Takip Et Giriş    Kayıt oL   

Blog

Payla??mda nas?l de?i?iklik yapabilirim ?

Sistemde aktif bir payla??ma sahipseniz bir ba?ka payla??mda bulunamazs?n?z.
Daha önce onaylanm?? payla??m?n?z üstünde de?i?iklik yapma hakk?na sahipsiniz.
Yapaca??n?z de?i?ikllikler tekrar onay için beklemeye al?n?p yay?n? dondurulacakt?r.
Yapabilece?iniz de?i?iklikler yay?nda ki resim yada aç?klama sat?r?n?n düzenlenmesidir.
 E-mail hesab?n?z?n d???nda bir adres yada telefon yay?nlamak yasakt?r. Bu gibi durumalrda tüm hesab?n?z silinecektir.

Payla??m?n?z? düzenlemek için t?klay?n?z

Üyeli?imi nas?l iptal edebilirim ?

Hizmetinden faydaland???n?z msnadresi.org sisteminden herhangi bir sebepten ötürü ayr?lmak istedi?inizde  hesab?n?z?n tamamen silinmesini istiyorsan?z  info(at)msnadresi.org e-mail adresine silinmesini istedi?iniz e-mail hesan?zla iptal talebinde bulunabilirsiniz. (örn: Hesab?m?n kal?c? olarak silinmesini istiyorum)
Yay?nda olan bir payla??m? silmek için hesab?n?za giri? yapt?ktan sonra düzenle k?sm?ndan payla??m?n?z? sil butonuna basarak yay?ndan kendiniz kald?rabilirsiniz.

Hesab?n?za gitmek için t?klay?n.

Nas?l Kay?t olabilirim ?

Msnadresi.org sistemine kay?t olabilmek için kendinize ait bir e-mail (example@hotmail.com vb) hesab?n?z olmas? gerekiyor.
Daha sonra kay?t formunu eksiksiz doldurman?z  ve sistem taraf?ndan sizin mail adresinize gönderilecek hesap onay linkini t?klayarak mail hesab?n?n size ait oldu?unu onaylaman?z gerekiyor.
Bu i?lemin ard?ndan  resimli msn adresi payla??m hakk? elde etmi? olursunuz.
Tüm bilgileriniz gizlilik çerçevesinde üçüncü sah??lara kapal? ?ekilde saklan?r. Bkz : Gizlilik Sözle?mesi

Msnadresi.org Ne i?e Yar?yor

Sanal evrende kendisine arkada? edinmek isteyen kitlenin bu amac?na en h?zl? ?ekilde ula?mas?n? sa?lamak için hizmete sokulmu?tur.
Tamamen ücretsiz ve kullan?m kolayl??? ile Türkiye`de en iyi sonuç alabilece?iniz  tek arkada?l?k sitesidir.
Yapman?z gereken sisteme msn ielti?im adresi olarak kulland???n?z e-mail hesab?n?zla kay?t olmak ve yay?nlanmas? için bir adet resim ilave etmek.
Sistem sizlerin yay?nlad??? resimli msn adreslerine ula?an ve sizinle ilgilenen ki?ilerin adresinizi kendi msn program?na dahil etmesi ve sizin gelen davetleri kabul etmenizle tamamen kendi aran?zda süregelen bir ileti?im imkan? sunuyor.
Ayn? zamanda sizlerinde daha önce yay?nlanm?? msn adreslerinden faydalanma olana??n?z mevcut..
E hadi sistemin size sundu?u kolayl??? denemek istemez misin ?

Bende kullanmak istiyorum

Msn Adresi