Blog Articles http://msnadresi.org/index.php Hızlı ve kolay arkadaş bul. Skype adresinizle kısa sürede görüntülü sohbet edebileceğiniz kız arkadaş yada erkek arkadaş bulun. Msnadresi.org De?i?iklik.. <span style="font-weight: bold;">&nbsp;De?erli &uuml;yelerimizin Dikkatine :<br /><br style="color: rgb(255, 0, 0);" /><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Msnadresi.org&nbsp;</span> hizmet vermeye ba?lad??? g&uuml;nden b&uuml;g&uuml;ne kitlesini art?r?rken, baz? kaynak yetersizli?inden dolay? yay?n politikas?nda vizyon de?i?imine gitme karar? alm??t?r.<br /><br />Sitemizin ana sayfas?na olan hakl? talep,&nbsp; payla??m yapmak isteyen ki?ilerin yer bulamamas? gibi sorunlar? ortaya koymu?tur.Bize bu y&ouml;nde ula?an istekler taraf?m?zca hakl? bulunmu?tur.<br /><br />Malumunuz yapt???n?z payla??mlar<span style="color: rgb(255, 0, 0);"> 30 g&uuml;n</span> gibi bir s&uuml;re yay?nda kalmakta. Sistemin &uuml;cretsizlik ilkesi gere?i mevcut imkanlar? g&ouml;zeterek <span style="color: rgb(255, 0, 0);">bu yay?n s&uuml;resini 10 g&uuml;nle s?n?rland?rma karar? al?nm??t?r.</span><br /><br />Payla??mlar? aktif olan &uuml;yelerimizin&nbsp; payla??mlar? 30 g&uuml;nl&uuml;k yay?n s&uuml;resini dolana&nbsp; kadar bu de?i?imin d???nda kalacakt?r. 07.08.2009 Cuma g&uuml;n&uuml;nden itibaren yap?lacak payla??mlar <span style="color: rgb(255, 0, 0);">10 g&uuml;nl&uuml;k</span> s?n?rlamaya tabii tutulacakt?r.<br /><br />?imdiden anlay???n?zdan &ouml;t&uuml;r&uuml; te?ekk&uuml;r ederiz. <br />&nbsp;</span> http://msnadresi.org/blog_article.php?id=9 Fri, 07 7 Aug 2009 19:31:02 GMT http://msnadresi.org/blog_article.php?id=9 Msn Adresim neden yay?nlanm?yor ? Bu soruyu bize soranlar asl?n da cevab?n? da kendileri verebilir. Ama yinede merak edenler i&ccedil;in belirtelim .<br /><br /><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">Msn Adresinizin yay?nlanmamas?n da ki etkenler <br /></span><br />*&nbsp; A&ccedil;?klama sat?r?n da onays?z msn adresi yay?nlamak<br />*&nbsp; A&ccedil;?klama sat?r?nda telefon yay?nlamak <br />*&nbsp; Foto?raf se&ccedil;imin de T&uuml;rk aile ahlak yap?s?na ayrk?r? bir tutum sergilemek.<br />*&nbsp; A&ccedil;?klama satr??nda cinsel i&ccedil;erikli kelimeler kurmak ve bu yolla arkada? kavram?n?n i&ccedil;ini bo?latmak.<br />*&nbsp; Bir onayl? payla??m?n?z varken ve s&uuml;resi dolmam??ken yenisini yay?nlamak.<br /><br />Yukarda ki etkenler msnadresi.org arkada?l?k sitesi kurallar?na ayk?r?d?r. Bu etkenler dahilin de yap?lan payla??mlar yay?nlanmazlar.<br /><br /> http://msnadresi.org/blog_article.php?id=8 Wed, 05 5 Aug 2009 15:45:45 GMT http://msnadresi.org/blog_article.php?id=8 Payla??mda nas?l de?i?iklik yapabilirim ? Sistemde aktif bir payla??ma sahipseniz bir ba?ka payla??mda bulunamazs?n?z.<br />Daha &ouml;nce onaylanm?? payla??m?n?z &uuml;st&uuml;nde de?i?iklik yapma hakk?na sahipsiniz.<br />Yapaca??n?z de?i?ikllikler tekrar onay i&ccedil;in beklemeye al?n?p yay?n? dondurulacakt?r. <br />Yapabilece?iniz de?i?iklikler yay?nda ki resim yada a&ccedil;?klama sat?r?n?n d&uuml;zenlenmesidir.<br />&nbsp;E-mail hesab?n?z?n d???nda bir adres yada telefon yay?nlamak yasakt?r. Bu gibi durumalrda t&uuml;m hesab?n?z silinecektir. <br /><a style="color: rgb(255, 0, 255);" href="http://msnadresi.org/account.php"><br />Payla??m?n?z? d&uuml;zenlemek i&ccedil;in t?klay?n?z</a> http://msnadresi.org/blog_article.php?id=7 Tue, 19 19 May 2009 14:26:02 GMT http://msnadresi.org/blog_article.php?id=7 Üyeli?imi nas?l iptal edebilirim ? Hizmetinden faydaland???n?z msnadresi.org sisteminden herhangi bir sebepten &ouml;t&uuml;r&uuml; ayr?lmak istedi?inizde&nbsp; hesab?n?z?n tamamen silinmesini istiyorsan?z&nbsp; <span style="color: rgb(255, 0, 0);">info(at)msnadresi.org </span>e-mail adresine silinmesini istedi?iniz e-mail hesan?zla iptal talebinde bulunabilirsiniz. (&ouml;rn: Hesab?m?n kal?c? olarak silinmesini istiyorum)<br />Yay?nda olan bir payla??m? silmek i&ccedil;in hesab?n?za giri? yapt?ktan sonra d&uuml;zenle k?sm?ndan payla??m?n?z? sil butonuna basarak yay?ndan kendiniz kald?rabilirsiniz. <br /><br /><a href="http://msnadresi.org/account.php" style="color: rgb(255, 0, 255);">Hesab?n?za gitmek i&ccedil;in t?klay?n</a><span style="color: rgb(255, 0, 255);">.</span> http://msnadresi.org/blog_article.php?id=6 Tue, 19 19 May 2009 14:21:40 GMT http://msnadresi.org/blog_article.php?id=6 Nas?l Kay?t olabilirim ? Msnadresi.org sistemine kay?t olabilmek i&ccedil;in kendinize ait bir e-mail (example@hotmail.com vb) hesab?n?z olmas? gerekiyor.<br />Daha sonra <a href="http://msnadresi.org/signup.php" style="color: rgb(255, 0, 255);">kay?t formunu</a><span style="color: rgb(255, 0, 255);"> </span>eksiksiz doldurman?z&nbsp; ve sistem taraf?ndan sizin mail adresinize g&ouml;nderilecek hesap onay linkini t?klayarak mail hesab?n?n size ait oldu?unu onaylaman?z gerekiyor.<br />Bu i?lemin ard?ndan&nbsp; resimli msn adresi payla??m hakk? elde etmi? olursunuz. <br />T&uuml;m bilgileriniz gizlilik &ccedil;er&ccedil;evesinde &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; sah??lara kapal? ?ekilde saklan?r. Bkz : <a href="http://msnadresi.org/privacy.php" style="color: rgb(255, 0, 255);">Gizlilik S&ouml;zle?mesi</a> http://msnadresi.org/blog_article.php?id=5 Tue, 19 19 May 2009 14:15:19 GMT http://msnadresi.org/blog_article.php?id=5 Msnadresi.org Ne i?e Yar?yor Sanal evrende kendisine arkada? edinmek isteyen kitlenin bu amac?na en h?zl? ?ekilde ula?mas?n? sa?lamak i&ccedil;in hizmete sokulmu?tur.<br />Tamamen &uuml;cretsiz ve kullan?m kolayl??? ile T&uuml;rkiye`de en iyi sonu&ccedil; alabilece?iniz&nbsp; tek arkada?l?k sitesidir.<br />Yapman?z gereken sisteme msn ielti?im adresi olarak kulland???n?z e-mail hesab?n?zla kay?t olmak ve yay?nlanmas? i&ccedil;in bir adet resim ilave etmek.<br />Sistem sizlerin yay?nlad??? resimli msn adreslerine ula?an ve sizinle ilgilenen ki?ilerin adresinizi kendi msn program?na dahil etmesi ve sizin gelen davetleri kabul etmenizle tamamen kendi aran?zda s&uuml;regelen bir ileti?im imkan? sunuyor. <br />Ayn? zamanda sizlerinde daha &ouml;nce yay?nlanm?? msn adreslerinden faydalanma olana??n?z mevcut..<br />E hadi sistemin size sundu?u kolayl??? denemek istemez misin ? <br /><br /><a href="http://msnadresi.org/signup.php"><span style="color: rgb(255, 0, 255);">Bende kullanmak istiyorum</span></a> http://msnadresi.org/blog_article.php?id=4 Tue, 19 19 May 2009 14:09:19 GMT http://msnadresi.org/blog_article.php?id=4 Msn Adresi - Arkada?l?k Sitesi Yay?n aksakl??? <p class="blog_article_body">Msn Adresi - Arkada?l?k sitesi yakla??k 6 ayl?k hizmet d&ouml;nemini geride b?rakt?. Bu d&ouml;nem i&ccedil;inde 25.000 &uuml;ye taraf?ndan tercih edilen ve yakla??k 3.000 bin ki?i taraf?ndan t&uuml;m i?levsel &ouml;zellikleri kullan?lan msnadresi.org , k?sa bir s&uuml;re &ouml;nce sunucu yenileme i?lemi s?ras?ndan verilerin kaydedildi?i dosyalarda ki ar?za ve eksik yedekleme sonucu veri kayb? ya?am?? ve 7 g&uuml;n gibi bir s&uuml;re yay?n ak???na ara vermi?tir. <br /><br />Kaybedilen veriler &uuml;yelik bilgileri ve ana sayfada ki resimli payla??malard?r. Her t&uuml;rl&uuml; onarma &ccedil;al??mas?na ra?men bir &ccedil;ok bilginin eksik &ccedil;?kmas?ndan dolay? sistemin yeniden kurulmas?na karar verilmi?tir. Umar?m bu y&ouml;nde ki bir&nbsp; &ccedil;al??ma siz de?erli kulaln?c?lar?m?z? bizden uzakla?t?rmam??t?r. <br /><br />?uan i&ccedil;in hem yenilenen sunucu olsun hemde sistemde ki aray&uuml;z de?i?iklikleri ile sizlere daha kaliteli bir hizmet vermek i&ccedil;in &ccedil;al??maktay?z. <br /><br />Msn Adresi / Y&ouml;netim</p> http://msnadresi.org/blog_article.php?id=3 Tue, 03 3 Mar 2009 11:09:25 GMT http://msnadresi.org/blog_article.php?id=3